A Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik. A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak. A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szociális intézmények rendszerével valósítja meg.

A szociális biztonságra vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról, 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról, 18/2005. (X. 18.) FMM rendelet az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, a nyilvántartásból való törlésről, valamint az álláskeresési megállapodásról, 223/2010. (VII. 30.) Korm. rendelet az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról.

A fentiekről bővebben:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium: http://www.nefmi.gov.hu Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség: www.ommf.gov.hu Állami Foglalkoztatási Szolgálat: www.afsz.hu Országos Egészségbiztosítási Pénztár: http://www.oep.hu http://www.magyarorszag.hu

A gyermekek életkoruknál fogva különleges védelemre szorulnak, jogaikat számos nemzetközi szerződés és magyar jogszabály védi az oktatástól a foglalkoztatáson keresztül a nevelésükig. A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák. A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit. A gyermekvédelemmel és családsegítéssel kapcsolatos feladatok egy részét a települési jegyzők látják el.

A gyermekvédelemre és családsegítésre vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

A fentiekről bővebben:

Nemzeti Erőforrás Minisztérium: http://www.nefmi.gov.hu http://www.magyarorszag.hu

A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Az egészséges környezethez való alapvető jog védelme érdekében az Országgyűlés megválasztja a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát.

Az egészséges környezetre és a környezetvédelemre vonatkozó fontosabb jogszabályok:

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről, 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól, 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 1993. évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról.

A fentiekről bővebben:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség:http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa: http://jno.hu Vidékfejlesztési Minisztérium: http://www.vm.gov.hu  http://www.magyarorszag.hu