2019. október. 15. kedd
Főoldal » Hírek » Pályázat a Partium jelképeinek elkészítésére

Pályázat a Partium jelképeinek elkészítésére

2014. 05. 21.
Megosztás:

A Partiumi Autonómia Tanács (PAT) nyílt pályázatot hirdet egyéni alkotók vagy alkotói közösségek számára, Partium címerének és lobogójának megtervezésére.

A pályázat célja a partiumi identitástudatot és együvé tartozást, közös történelmi múltunkat és hagyományainkat kifejező jelképek megtervezése, melyek egyúttal a Partiumnak mint gazdaságföldrajzi egységnek, mint a létrejövő új közigazgatási alakulatnak, a Partium régiónak egységét kifejező jelképek is lesznek.

A pályázat célja olyan jelképek megalkotása, melyek a lehető legszorosabb módon kötődnek a vonatkozó szűkös írásos forrásokban felelhető partiumi szimbólumainkhoz, hiszen nem áll szándékunkban történelmi alapokat nélkülöző, új címerrel és lobogóval terhelni jelképrendszerünket.

Éppen ezért minden beérkező munka mellé szöveges indoklást várunk: annak megalkotásakor hogyan vették figyelembe, illetve milyen kapcsolat létezik a Partium hagyományos, történelmi jelképeivel. Forrásként elsősorban az Erdélyi Országgyűlés 1659. évi, Szászsebesen elfogadott 3. törvénycikkét ajánljuk (az oldal alján olvasható), mely az erdélyi három nemzet, vármegyei magyarok, székelyek és szászok jelképei mellett negyedikként a Partium jelképét is rögzíti.

A megalkotandó jelképek esetében a lobogó méretarányait és a címerpajzs alakját a pályázó művészi szabadságának részeként tekintjük.

Pályázati feltételek:

A beküldött pályamunkának tartalmaznia kell:

- a címer és zászló tervét;

- a címer és zászló leírását (max. 2500 leütés);

- a kitöltött pályázati űrlapot (e-mailen kérhető a palyazat@emnt.org címen).

A pályázati űrlap letölthető innen.

A pályamunkák benyújtását kérjük:

1. elektronikus formában, a palyazat@emnt.org címre – rögzített méretben (JPEG formátumban, 1200x1200 pixel széles négyzetbe helyezve, RGB színmód, 300 dpi ) és szabadon méretezhető vektoros formátumban (EPS és PDF formátumban, CMYK színmódban, A3-as lapon 19x19cm széles négyzetbe helyezve) is, mindkét formátumban színes változatban egyaránt,

vagy

2. papíron, két méretben (19x19 cm széles négyzetbe helyezve), színes változatban, ajánlott levélben az alábbi címre:

410004 Nagyvárad, Széles (Menumorut) utca, 23-as szám.
Kapcsolattartó személy: Varga Korpos Dalma, tel.: 0762-248-710

A beküldött pályázatokra minden pályázó elektronikus levélben, vagy telefonon kap visszaigazolást.

A kinyomtatott és az elektronikus tervek ne tartalmazzák a pályázó nevét.

Egy pályázó legtöbb három pályamunkával nevezhet. Több változat esetében minden pályamunkát külön pályázatként kérünk elküldeni.

A pályázók csak saját maguk által készített tervekkel pályázhatnak. Amennyiben a pályázaton benyújtott pályamunka más személyek szerzői vagy egyéb, személyhez fűződő jogait sértik, az abból eredő bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített pályamunka nyilvánosságra kerüljön egy esetleges nyílt közönségszavazáson. A nyertes pályamunkát a pályázó az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetve a Partiumi Autonómia Tanács rendelkezésére bocsájtja korlátlan felhasználásra, bárminemű egyéb követelés nélkül.

A pályázatok végső elbírálását öt főből álló zsűri végzi.

A logópályázat nyertesének személyét csakis előzetes egyeztetés után, az érintett pályázó hozzájárulásával hozzuk nyilvánosságra. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő, vagy a határidő után érkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek.

A pályázat nyertesének díja nettó 2000 lej.

Határidők:

A pályamunkák beadásának első napja 2014. május 26.

A pályázat időtartama 30 naptári nap.

A pályamunkákat 2014. június 26. és június 28. között a nagyváradi Szent László Napok keretei között állítják ki nyilvánosan.

A pályázatokat 2014. június 26. és augusztus 30. között a világhálón szervezett szavazás keretei között véleményezheti a nagyközönség.

A pályázatok elbírálásának határideje 2014. szeptember 6

A pályázat eredményhirdetésének időpontja 2014. szeptember 8.

 

Az Erdélyi Országgyűlés 1659. évi, Szászsebesen elfogadott 3. törvénycikke:

„Láttyuk Kegyelmes Urunk ebből is országul nagy fogyatkozásinkat, hogy bizonyos pecsétünk nem lévén, netalán most immáron kárunkon experiállyuk annak ekkédiglen való szükséges nem lételét. Hogy azért ebből is jövendőben  is nagyobb incommoditásunk ne következhessék, illendőnek ítéltük a Nagyságod tetszéséből, hogy bizonyos négy pecsétek metszessenek, az országnak négy nagyobb rendei szerint, mellyeknek egyike, úgy mint az erdélyi vármegyéké, állyon az ország praesidensénél, avagy az erdélyi ítélőmesternél; a másik, mely a székelységé lészen, az udvarhelyi fő capitánynál; a harmadik, mely a szász nátiójé, a szebeni polgármesternél; a negyedik pedig, mely az Erdélyhez incorpoláltatott Magyarország részijé, állyon azon részben lévő ítélőmesternél. Ha pedig valamely időben ítélőmester nem találna lenni a partiumban, olyankor állyon Bihar vármegyei fő ispánnál; kik is sub fide Christiana kötelesek legyenek azoknak conserválására, úgy hogy semmi semminemű időben, sem senkinek parantsolattyára, ki ne adgyák, hanem tsak az országnak rend és rendkívül való gyűlésében, ollyankor vagy ő magok vigyék elő, vagy hogy igen hiteles emberektül küldjék bé, ha ő magok semmi úton bé nem mehetnének; és ha ezek közzül a halál által elragattatnak, maradékjok mentől hamaréb, vagy valamely Captalanban, vagy hogy az ítélőmesternek szorgalmatos gondviselés alatt béadgyák, testimoniálist vevén róla, egyébaránt azuktúl kéványuk elő. A pecsétek pedig ilyenek legyenek: az erdélyi vármegyéknek a petsétre metczett insignájok légyen egy fél sas, környül való írása: Sigillum Comitatuum Transilvaniae. A székelységnek légyen egy fél hold és nap, környül való írása: Sigillum Nationis Siculicae. A szászságé légyen hét kolcsos város, környül való írása: Sigillum Nationis Saxonicae. A Magyarország Erdélyhez incorporáltatott részéjé légyen négy folyó víz s a kettős kereszt, környül való írása: Sigillum Partium Hungariae Transylvaniae annexarum. Ehez ezt is hozzáadván: ha valaha valamely időben, (kit isten eltávoztasson) Magyarország részei Erdélytől, ha csak ideig is el találnának szakadni, a mint immár szomorú példánkra egynehányszor meg is lött, in tali casu, az erdélyi három nemzetből álló statusok egész corpust constituálván, az három pecséttel nomine totius regni pecsételhessenek, és azok alatt minden felé expediálhassanak szintén úgy, mint a mikor Magyarország részei véle egy corpus voltak. Ez pecsétek nélkül, avagy ezek közül csak valamellyik nélkül is, excepto casu praemisso, ha valamely expeditiók nomine regni kelnének, erőtlenek és hitel nélkül valók legyenek.”

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA