2020. január. 21. kedd
Főoldal » Szervezet » Az EMNT alapszabályzata

Az EMNT alapszabályzata

2013. 03. 18.
Megosztás:

Hatályos 2015.október 17-től


I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikkely – Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács közéleti mozgalom, melyhez csatlakozhatnak mindazok, akik egyetértenek céljaival és megfelelnek a tagság feltételeinek.

2. cikkely – A mozgalom teljes neve: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács; rövidített megnevezése: EMNT.

3. cikkely Az EMNT működése meghatározatlan időtartamú.

4. cikkely – Az EMNT székhelye: Kolozsvár, Budapesti (Suceava) utca 17 szám.

5. cikkely – Az EMNT jelképének ábráját a jelen Alapszabálya szerves részét képező melléklet rögzíti.

 

II. FEJEZET: AZ EMNT Célkitűzései

6. cikkely – Az EMNT alapvető célja az, hogy hozzájáruljon az erdélyi magyar nemzeti közösség törekvéseinek megvalósításához, jogainak és érdekeinek védelméhez, a civil szféra, a demokrácia, a jogállamiság és a politikai pluralizmus megszilárdulásához, a régiók gazdasági, szociális, kulturális és intézményi fejlődéséhez.

7. cikkely – A EMNT célkitűzései:

1) Az erdélyi magyar nemzeti közösség jogainak és érdekeinek védelmezése.

2) Az erdélyi magyar nemzeti közösség széleskörű belső önrendelkezési jogon alapuló autonómia-törekvéseinek támogatása.

3) A társnemzeti jogállás, valamint a teljes és tényleges egyenrangúság kivívásához való hozzájárulás.

4) A közéleti és politikai sokszínűség, az emberi és közösségi jogok érvényesülése, a nemzeti és egyházi közösségek védelmének elősegítése.

5) Az egyénekkel és közösségekkel szembeni hátrányos megkülönböztetések felszámolásához való hozzájárulás; indokolt esetekre vonatkozó pozitív diszkrimináció szorgalmazása.

6) Segítségnyújtás a társadalmi és közéleti szervezetek rendeltetésszerű működéséhez; közreműködés az értékelvű politikai kultúra fejlődésében és a jogállamiság intézményeinek megszilárdításában.

7) Hozzájárulás a régiók gazdasági, szociális, kulturális és intézményi fejlesztéséhez.

8) A nemzeti és társadalmi szolidaritás erősítése, a társnemzetek közötti együttműködés munkálása.

9) A történelmi és politikai igazságszolgáltatás megvalósulásának elősegítése, a társadalmi igazságosság kiteljesedésének munkálása, továbbá teljes körű átvilágítás szorgalmazása a mindenkori államvédelmi szervekkel való együttműködés tárgyában.

  

III. FEJEZET: A TAGSÁG

8. cikkely – Az EMNT tagja lehet minden személy, aki vállalja az EMNT alapelveit és célkitűzéseit, tiszteletben tartja az EMNT Alapszabályát, és tagfelvételi kérelmét az EMNT illetékes területi szervezetének elnöksége jóváhagyta.

9. cikkely – (1) Az EMNT-hez csatlakozó személyek a lakóhelyük szerinti területi szervezetnek válnak tagjaivá, annak hiányában pedig egy szabadon választott területi szervezethez tartoznak.

(2) Egy személy csak egy területi szervezetnek lehet tagja, amelynek testületein kívül országos szintű testületekben is betölthet tisztségeket.

10. cikkely – Az EMNT tisztségviselőinek megbízatása minden szinten két évre szól.

11. cikkely – Az EMNT tisztségviselői javadalmazásban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.

12. cikkely – Az EMNT önállóságának védelme érdekében tisztségviselőire érvényesítendők a Temesvári Kiáltvány 8. pontjának kritériumai.

13. cikkely – A tagsági viszony a következő esetekben szűnik meg:

1) kilépéssel;

2) kizárással;

3) a 12. cikkely szerinti érintettség okán;

4) az EMNT feloszlatása esetén;

5) elhalálozással.

14. cikkely – Az EMNT-beli tagság az illetékes területi szervezet elnöksége által felfüggeszthető. A felfüggesztés körülményeiről, illetve a teljes jogú tagság visszaállításáról belső szabályzat rendelkezik.

 

IV. FEJEZET: AZ EMNT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, DÖNTÉSHOZÓ, VÉGREHAJTÓ ÉS ELLENŐRZŐ SZERVEI, VALAMINT TISZTSÉGVISELŐI

15. cikkely – Az EMNT a kitűzött célok elérése érdekében széki és/vagy megyei szervezeteket – a továbbiakban területi szervezeteket – hozhat létre.

16. cikkely – Az EMNT szervezeti felépítése kétszintű, amit a területi szervezetek (széki és/vagy megyei szervezetek), illetve az országos szervezet testületei jelenítenek meg.

IV.1. TERÜLETI SZERVEZETEK

17. cikkely – A területi szervezetek az EMNT alapszintű szervezeti egységei. Területi szervezetet egy megyében, történelmi székben vagy hagyományos erdélyi, partiumi kistérségben élő tagok hozhatnak létre, legalább tizenegy taggal.

18. cikkely – A területi szervezetek az alakuló ülésüket – illetve a későbbi tisztújító közgyűléseiket – követő hét napon belül kötelesek az alakuló ülés, illetve a mindenkori tisztségviselő-választások jegyzőkönyvét az Országos Elnökségnek megküldeni. Az Országos Elnökség a nyilvántartásba vételt csak akkor tagadhatja meg, ha a területi szervezet létrehozása ellentétes az alapszabállyal vagy az EMNT országos testületeinek határozataival és rendelkezéseivel.

19. cikkely – (1) A területi szervezet felső szintű döntéshozó testülete a közgyűlés.

(2) A közgyűlést az adott szervezet tagjai alkotják, a felfüggesztett tagok kivételével.

(3) A közgyűlés általában évente egyszer ülésezik. Indokolt esetben a közgyűlés rendkívüli ülést is tarthat.

(4) A közgyűlést a területi szervezet elnöke hívja össze. Az összehívás történhet az elnök saját kezdeményezéséből, a tagok egytizedének vagy az elnökségi tagok többségének kezdeményezésére.

(5) Amennyiben a közgyűlés két egymás utáni összehívásra létszámhiány miatt határozatképtelennek bizonyul, a területi szervezet feloszlottnak tekintendő és újraszervezendő.

(6) A közgyűlés egyszerű többséggel (a leadott szavazatok fele + egy szavazatával) dönt. Kivételt képez a területi szervezet feloszlatása, amihez a leadott szavazatok kétharmada szükséges.

20. cikkely – A területi szervezet közgyűlésének hatásköre:

1) Az Alapszabályban foglaltak tiszteletben tartásával önrendelkezően tevékenykedik, megállapítja sajátos működési szabályait, továbbá megválasztja a területi szervezet elnökségének tagjait és országos küldötteit.

2) Dönt az általa választott tisztségviselők esetleges visszahívásáról.

3) Indokolt esetben legkevesebb öt közgyűlési tag vagy a területi szervezet elnökségének javaslatára dönthet valamely tag kizárásáról.

4) A területi szervezetet érintő ügyekben és általános közéleti kérdésekben önálló álláspontot alakíthat ki, javaslatokat tehet az EMNT országos szintű testületeinek.

5) Küldöttei által részt vesz az EMNT országos szintű testületeinek tevékenységében.

6) Jóváhagyja a területi szervezet éves működési tervét és költségvetését, megvitatja, és elfogadja vagy elutasítja a területi szervezet elnökségének tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló évenkénti jelentéseket.

7) Dönt minden más kérdésben, amelyet az Alapszabály vagy az országos szintű testületek a hatáskörébe utalnak.

21. cikkely – (1) A területi szervezet elnöksége (a továbbiakban elnökség) a közgyűlés ülései közötti időszakban a területi szervezet döntéshozó és végrehajtó testülete.

(2) a) A páratlan létszámú elnökség összetétele: elnök és legalább két alelnök.

b) A közgyűlés ügyvezető elnököt is választhat, aki szintén tagja az elnökségnek.

(3) a) Az alelnökök és az ügyvezető elnök részt vesznek az elnökség általános tevékenységében;

b) Az elnök akadályoztatása esetében, illetve, amennyiben az elnökség szükségesnek tartja az elnöki hatáskör egy részére vonatkozó alkalmi helyettesítést (hatáskör-átadást), az elnökség által megállapított teendők körében az elnökség megnevezett tagja teljes joggal helyettesítheti az elnököt.

(4) Az elnökség tagjainak megbízatása a következő esetekben szűnik meg:

a) amennyiben két elnökségi ülésről igazolatlanul hiányzik;

b) lemondással;

c) visszahívással;

d) a 12. cikkely szerinti érintettség okán;

e) a területi szervezet vagy az elnökség feloszlatása esetén.

f) elhalálozással.

(5) Amennyiben valamely elnökségi tag megbízatása megszűnik, harminc napon belül kötelező a megüresedett tisztség betöltése.

22. cikkely – Az elnökség hatásköre:

(1) Irányítja a területi szervezet tevékenységét.

(2) Gazdálkodik a területi szervezet saját bevételeivel, valamint az Országos Elnökség által biztosított forrásokkal – a közgyűlés, illetve az Országos Elnökség által meghatározott irányelvek alapján –; gazdálkodásáról évente beszámol a közgyűlésnek.

(3) Javaslatokat tesz az EMNT országos szintű testületeinek és tájékoztatásban részesül azok tevékenységéről.

(4) Javaslatot tehet a közgyűlésnek valamely tag kizárására, illetve az adott területi szervezetet képviselő küldöttgyűlési tag visszahívására.

(5) A közgyűlés soron következő üléséig szóló hatállyal betöltheti a megüresedett elnökségi tisztségeket. Az ilyenformán betöltött tisztségek száma nem haladhatja meg az adott elnökség tagságának egyharmadát.

(6) Illetékességi területén egyeztetési jogot gyakorol az alkalmazottak megbízása, illetve elbocsátása tárgyában.

(7) Felel a területi szervezet rendeltetés- és szabályszerű működéséért.

(8) Eljár minden más ügyben, amit az Alapszabály vagy a közgyűlés az elnökség feladatkörébe utal.

23. cikkely – A területi szervezet elnökének hatásköre:

(1) Irányítja az elnökség tevékenységét.

(2) Összehívja a területi szervezet közgyűlését, gondoskodik az ülések előkészítéséről és vezetéséről.

(3) Ellátja a területi szervezet képviseletét; nyilatkozatot vagy állásfoglalást bocsát ki a saját nevében.

(4) Eseti megbízás alapján nyilatkozatot vagy állásfoglalást bocsát ki a területi szervezet nevében; halaszthatatlan esetben ez az Elnökség, illetve a közgyűlés utólagos jóváhagyásával is történhet.

(5) Eljár minden más ügyben, amit az Alapszabály, vagy a közgyűlés az elnök feladatkörébe utal.

24. cikkely – A területi szervezet megszűnik, ha:

(1) feloszlatja önmagát;

(2) tagsága a 16. cikkelyben meghatározott létszám alá csökken;

(3) a Választmány feloszlatja.

25. cikkely – A területi szervezet feloszlatására és újjászervezésére annak következtében kerülhet sor, amennyiben a Választmány megállapítja a következő esetek valamelyikét:

(1) a területi szervezet működése sérti az EMNT Alapszabályát, illetve ellentétes az országos szintű testületek vonatkozó határozataival és rendelkezéseivel;

(3) a területi szervezet működése súlyosan sérti a EMNT érdekeit és/vagy megítélését;

(4) féléven át nem folytat érdemi tevékenységet.

26. cikkely – A területi szervezetek jegyzékét az Országos Elnökség vezeti.

27. cikkely – (1) Egy adott régión belül működő területi szervezetek elnökei vagy azok megbízottjai regionális egyeztető tanácsot alakítanak, amelynek elsődleges szerepe a tevékenységük összehangolása, valamint az adott régió egészére vonatkozó döntéseik és képviseletük egyeztetése.

(2) A regionális egyeztető tanácsoknak tagja a területileg illetékes regionális alelnök.

IV.2. AZ EMNT ORSZÁGOS SZINTŰ TESTÜLETEI ÉS TISZTSÉGEI

28. cikkely – A Küldöttgyűlés

(1) Az EMNT legfőbb döntéshozó szerve a rendszerint kétévente ülésező Küldöttgyűlés.

(2) A Küldöttgyűlés tagjai:

a) hivatalból: a Választmány tagjai, továbbá az országos szinten szervezett szakbizottságok elnökei vagy megbízottjaik, az EMNT biztosai és a Szórványtanács elnöke vagy megbízottja;

b) választás útján: a területi szervezetek képviselői, akik területi szervezetenkénti számát az Országos Elnökség állapítja meg;

(3) A választott tagok összlétszámának megállapítása az Országos Elnökség hatáskörébe tartozik.

(4) A Küldöttgyűlés üléseinek állandó meghívottja a Partiumi Autonómia Tanács képviselője.

(5) A Küldöttgyűlés üléseinek összehívása, előkészítése és vezetése az Országos Elnökség hatáskörébe tartozik.

(6) A Küldöttgyűlés tagjai felének jelenlétében határozatképes.

(7) A Küldöttgyűlés egyszerű többséggel (a leadott szavazatok fele + egy szavazatával) dönt; kivételt képez az EMNT feloszlatása, amihez a tagok kétharmadának támogató szavazata szükséges. Kivétel továbbá a régióelnökök megválasztása, akiket az adott régióbeli küldöttek választanak egyszerű többséggel.

(8) A Küldöttgyűlés rendkívüli ülését a következő esetekben kötelező összehívni:

(a) az Országos Elnökség vonatkozó döntése alapján;

(b) az EMNT elnökének kezdeményezésére;

(c) legalább ötven küldött írásban kifejezett kérésére;

(e) a választmányi tagok felének kérésére;

(f) az elnök vagy az elnökségi tagok egyharmadának lemondása esetén.

29. cikkely – A Küldöttgyűlés kizárólagos hatásköre:

(1) Az ülések tárgysorozatának és rendszabályainak meghatározása.

(2) Az Alapszabály jóváhagyása, illetve módosítása.

(3) Az elnök, az ügyvezető elnök és az alelnökök megválasztása, illetve esetleges visszahívása.

(4) Az Elnökség, az elnök és az ügyvezető elnök tevékenységi jelentéseinek megtárgyalása, és elfogadása vagy elutasítása.

(5) Az EMNT feloszlatása, továbbá az anyagi és más jellegű javak utódlásának meghatározása.

(6) Bármilyen más határozathozatal az EMNT-t érintő sarkalatos kérdésekben.

30. cikkely – A Választmány

(1) A Választmány a Küldöttgyűlés ülései közötti időszakban az EMNT országos szintű döntéshozó testülete.

(2) A Választmány tagjai: az Országos Elnökség tagjai, a PAT elnöke és a területi szervezetek elnökei vagy megbízottjaik.

(3) A választmányi ülések állandó meghívottjai tanácskozási joggal: az országos szinten szervezett szakbizottságok elnökei vagy megbízottjaik, az EMNT biztosai és a Szórványtanács elnöke vagy megbízottja.

(4) A Választmány évente kétszer ülésezik. A Választmány rendkívüli ülést is tarthat. Összehívása az elnök, az ügyvezető elnök vagy a választmányi tagok egynegyedének kérésére 15 napon belül kötelező.

(5) A Választmány tagjai felének jelenlétében határozatképes.

(6) A Választmány egyszerű többséggel (a leadott szavazatok fele + egy szavazatával) dönt.

31. cikkely – A Választmány hatásköre magában foglalja az Országos Elnökség teljes hatáskörét, továbbá a következő sajátos hatásköröket:

(1) Az EMNT működési terveinek, országos programjainak elfogadása és értékelése.

(2) A területi szervezetek működésének támogatása és általános felügyelete; döntéshozatal a területi szervezetek indokolt feloszlatása és újjászervezése tárgyában.

(3) Az Etikai és Szabályzatfelügyelő Bizottság, valamint a Gazdasági Ellenőrző Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása, illetve esetleges visszahívása.

(4) Az Etikai és Szabályzatfelügyelő Bizottság, valamint a Gazdasági Ellenőrző Bizottság jelentéseinek megtárgyalása és a szükséges döntések meghozatala.

(5) Az EMNT országos szintű szakbizottságainak, biztosi tisztségeinek és a Szórványtanács létrehozása, működésük támogatása és általános felügyelete.

(6) Az EMNT belső működésére vonatkozóan szabályzatokat fogadhat el.

(7) Bármilyen más határozathozatal, amelyet a Küldöttgyűlés a hatáskörébe utal.

32. cikkely – Az Országos Elnökség

(1) Az Országos Elnökség a választmányi ülések közötti időszakban az EMNT országos szintű kormányzó testülete.

(2) Az Országos Elnökség tagjai: az elnök, az ügyvezető elnök és hét alelnök.

Az EMNT országos alelnökei:

a) székelyföldi régióelnök (az EMNT székelyföldi területi szervezetekért felelős alelnöke), közép-erdélyi régióelnök (az EMNT közép-erdélyi területi szervezetekért felelős alelnöke), partiumi régióelnök (az EMNT partiumi területi szervezetekért felelős alelnöke),

b) további két alelnök,

c) a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) képviselője,

d) a Partiumi Autonómia Tanács (PAT) képviselője.

(3) Az EMNT elnökét, ügyvezető elnökét és alelnökeit a Küldöttgyűlés választja meg – a MIT képviselője és a PAT képviselője kivételével. Az ügyvezető elnök személyére az elnök tesz javaslatot. A régióelnökök személyéről az adott régióbeli küldöttek döntenek.

(4) Az Országos Elnökség a mindenkori tisztújítást követő harminc napon belül köteles kijelölni saját tagjai közül a szakterületek felelőseit.

(5) Az elnökségi tagok megbízatása a következő esetekben szűnik meg:

a) amennyiben két elnökségi ülésről igazolatlanul hiányzik;

b) lemondással;

c) visszahívással;

d) a 12. cikkely szerinti érintettség okán;

e) elhalálozással.

(6) Az Országos Elnökség általában negyedévenként ülésezik. Az ülések összehívása az ügyvezető elnök feladata. Az összehívás történhet saját kezdeményezésére, illetve legalább három elnökségi tag kérésére.

(7) Az Országos Elnökség öt elnökségi tag jelenlétében határozatképes.

(8) Az Országos Elnökség döntéseit a jelenlevők többségének támogató szavazatával hozza.

(9) Az Országos Elnökség távközléses úton is hozhat döntéseket; a távközléses döntéshozás módját és kivitelezésének műszaki körülményeit az Országos Elnökség saját hatáskörében szabályozza.

33. cikkely Az Országos Elnökség hatásköre:

(1) Az EMNT működésének irányítása.

(2) Az EMNT gazdálkodásának irányítása; az EMNT költségvetésének és zárszámadásának elfogadása.

(3) A költségvetés végrehajtása; a területi szervezetek központi költségvetésből való részesedésének meghatározása.

(4) A területi szervezetek létrehozásának jóváhagyása.

(5) Döntéshozatal a területi szervezetek elnökségi tagjainak felfüggesztéséről.

(6) A Küldöttgyűlés és a Választmány határozatainak végrehajtása.

(7) Bármilyen más határozathozatal vagy intézkedés, amelyet a Küldöttgyűlés vagy a Választmány a hatáskörébe utal.

(8) Eljár minden más ügyben, amely nem képezi a Küldöttgyűlés vagy a Választmány kizárólagos hatáskörét.

34. cikkely – Az EMNT elnöke

(1) Az elnök az EMNT vezetője.

(2) Az elnök megbízatása a következő esetekben szűnik meg:

a) lemondással;

b) visszahívással;

c) a 12. cikkely szerinti érintettség okán;

d) elhalálozással.

(3) Amennyiben az elnök megbízatása megszűnik, hatvan napon belül kötelező a tisztség betöltése.

(4) Az elnök hatásköre:

a) A Választmány és az Elnökség tevékenységének irányítása.

b) Az EMNT képviselete; nyilatkozatokat és állásfoglalások kibocsátása.

c) Javaslattétel az ügyvezető elnök személyére vonatkozóan.

d) Személyek felhatalmazása célirányos feladatkörök betöltésére, vagy eseti megbízatások teljesítésére.

35. cikkely – Az EMNT ügyvezető elnöke

(1) Az ügyvezető elnök az országos szintű testületek ügyvitelének vezetője, valamint az elnök helyettese, annak akadályoztatása, illetve a tisztség megüresedése esetén.

(2) Az ügyvezető elnök megbízatása a következő esetekben szűnik meg:

a) lemondással;

b) visszahívással;

c) a 12. cikkely szerinti érintettség okán;

d) elhalálozással.

(3) Amennyiben az ügyvezető elnök megbízatása megszűnik, hatvan napon belül kötelező a tisztség betöltése.

(4) Az ügyvezető elnök hatásköre:

a) az országos szintű testületek ügyvitelének vezetése;

b) az elnök általános helyettesítése;

c) a Választmány és az Elnökség tevékenységének megszervezése; a döntések előkészítéséről és végrehajtásáról való gondoskodás.

36. cikkely – Az EMNT országos alelnökei részt vesznek az Országos Elnökség általános tevékenységében, elősegítik a területi szervezetek működését és az országos szintű szakbizottságok munkáját, továbbá betöltik a 31. cikkely (5) bekezdése alapján rájuk háruló kötelességüket.

 

V. FEJEZET: Az EMNT VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA

37. cikkely – Az EMNT vagyonkezelője az önálló jogi személyiséggel rendelkező EMNT Egyesület (románul: Asociația EMNT Egyesület), amelynek irányításában és felügyeletében az EMNT-t az Országos Elnökség képviseli.

 

VI. FEJEZET: AZ EMNT ETIKAI ÉS SZABÁLYZATFELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA, VALAMINT GAZDASÁGI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA 

38. cikkely: – (1) Az Etikai és Szabályzatfelügyelő Bizottság az EMNT testületei és tisztségviselői tevékenységének rendeltetés- és szabályszerűségét ellenőrző szerv.

(2) Az Etikai és Szabályzatfelügyelő Bizottságnak három tagja és ugyanannyi póttagja van.

(3) Az Etikai és Szabályzatfelügyelő Bizottság tagjai semmilyen más tisztséget nem viselhetnek az EMNT-ben, ugyanakkor nem állhatnak szerződéses viszonyban azzal.

(4) Az Etikai és Szabályzatfelügyelő Bizottság a döntéseiről és állásfoglalásairól, a feltárt szabálytalanságokról és más észrevételeiről haladéktalanul tájékoztatja a Választmányt. 

39. cikkely – (1) A Gazdasági Ellenőrző Bizottság az EMNT gazdálkodásának, vagyonkezelésének és pénzügyvitelének ellenőrzésére hivatott szerv.

(2) A Gazdasági Ellenőrző Bizottságnak három tagja és ugyanannyi póttagja van.

(3) A Gazdasági Ellenőrző Bizottság tagjai semmilyen más tisztséget nem viselhetnek az EMNT-ben, ugyanakkor nem állhatnak szerződéses viszonyban azzal.

(4) A Gazdasági Ellenőrző Bizottság hatásköre:

a) Megvizsgálja és véleményezi az EMNT költségvetését és zárszámadását, valamint az EMNT gazdálkodásával, vagyonkezelésével és pénzügyvitelével kapcsolatos, időszakos vagy eseti jelentéseket.

b) Évente leltározza az EMNT vagyonát és tájékoztatja a Választmányt annak helyzetéről.

c) Véleményezi az EMNT Egyesület évenkénti pénzügyviteli mérlegét annak véglegesítése előtt.

d) Az országos szintű testületek megbízásából ellát minden más ellenőrző és véleményező feladatot.

(6) A Gazdasági Ellenőrző Bizottság a feltárt szabálytalanságokról és más észrevételeiről haladéktalanul tájékoztatja a Választmányt.

 

VII. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. cikkely – Az EMNT illetékes testületei által hozott határozatok elfogadásukkal egyidőben hatályba lépnek, hacsak erről a döntést meghozó testület nem rendelkezik másképp.

 

Az EMNT Alapszabályát a Küldöttgyűlés 2011. december 10-én alkotta meg;

egyes előírásainak módosítására 2013. október 12-én, illetve 2015. október 17-én került sor.

Aloldal jobb felső szöveg

Tőkés László ünnepi beszédét tartja Bánffyhunyadon, 2013. március 15-én. 

„Olyan emberekre van szükség, akik nem félnek, akik tesznek a szabadságért; a külső szabadsághoz pedig elsősorban az szükséges, hogy az emberek  belül is szabadok legyenek, mivel csak szabad emberek vívhatják ki a szabadságot”.

EMNT-gála, Kolozsvár, 2013. december 14. VIDEÓGALÉRIA